جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

« پیشگامان و پیشکسوتان ورزش کوهنوردی ایران »

پاکوب رد پایی است در کوهستان ، پر از معنا، همت ، هویت ، راز ، داستان وتاریخ . پاکوب یعنی این که جوانی پا جای پای محمود اجل می نهد و محمود اجل پا جا ی پای محمد صادق خان قاجار که او نیز یکصد و پنجاه و شش سال پیش پا را بر جای پای کوه نوردانی گذارده که رد پا و پاکوب شان به روایت افسانه و تاریخ بیش از هزار سال قدمت دارد.

انجمن کوه نوردان ایران بر آن است که با تحقیق و کنکاشی فراگیر پاکوب های البرز و زاگرس را در پی رد پیشگامان و پیشکسوتان ورزش ملی کوه نوردی بکاود و نام و یاد و خاطره آنان را ارج گذارد و زنده نگهدارد. از اینرو پنجره جدیدی که از امروز در تارنمای انجمن گشوده شده است ، دو دوره کلی را در بر خواهد گرفت .
دوره اول با عنوان پیشگامان و پیشکسوتان وبرای پرهیز از هرکونه سلیقه گرایی بر مبنای الفبای نام کوه نوردان تنظیم شده و دوره دوم با عنوان رهروان ورزش کوه نوردی ایران و به همان صورت بر مبنای الفبای نام کوه نوردان این دوره تنظیم شده است.

نا گفته  روشن است که  هرگاه به یاری همنوردان و هموطنان عزیز اسنادی در جهت تکمیل اطلاعات فردی و سوابق ورزشی کوهنوردان هر دو دوره به دست آید به مجموعه حاضر افزوده شده ودر جهت رفع کاستی ها اقدام خواهد شد .

دورۀ اول پیشگامان و پیشکسوتان
مأخذ تمامی موارد به جز"درگذشتگان" گفته های نامبردگان در گفتگوی رویاروی بوده است.

فهرست الفبایی :

(الف)

اجل- محمود

احمدنژاد مقدس

امامی نیا فضل الله

آبادی خواه ابوالقاسم

اربابی اصغر

امین نادر

اخضری نعمت الله

آبادی خواه هادی

انفرادی علی اصغر

اوراز  محمد

ابریشمی پرستو

ادیبی نعمت الله

ادیبی جبار

آزادیان یوسف

افلاکی اقبال

اعتباری مصطفی

اسماعیل زاده فریدون

آقاخانی اکبر

افغان محمود

اهرچی مجید

افشاریان منصور

ابراهیمی محمدعلی

آقایان فیلیکس

افشار داوود

اعوانی عبدالمجید

ابراهیمی نادر

آقاجان مارکاریان امیل

امین نیا علی اصغر

اتحاد غلامحسین

اشتری نجفی عبدالله

اسدی محمدجعفر

احمدسرتیپ سلطانعلی

ارغندی رضا

احمدسرتیپ مهدی

امیرافسر محمدعلی

آقا بالایی مسعود

اخوان یگانه احمد

امیدروار عیسی

افشار کاکا

اسماعیل سرخ سلام

ایزدی بهمن

اسعد بختیاری شاهرخ

ارسنجانی محمود

امینی محمود

الماسی بیژن

امری سعید

ابراهیمی حسین

اعرابچی قربانعلی

امینی علی

اسامی توران

اسماعیلی ناصر

اعتمادیه باقرخان

امایه ابوالقاسم

افشار بهنام

اسدی محمود

احمدی غلام حسین

اعظمی محمد

اخوت مقدم سید حسین

امانی علی حسین

امیرعلایی فضل الله

ارضاء مهدی    

اندامی کامران

امام خلخالی جهانگیر   

اکرامی فرد محسن 

اینانلو فرید

اشجعی  پرویز

آقاجانی  صادق 

ایزدی  بهروز

اکینجه  رضا     

الفتی  ایرج

اولخ حمیدرضا 

ابراهیم زاده محمد  

آزادی کیومرث 

امیربرخوردار مهدی

ابوالملوک منوچهر    

امیر سلیمانی شهریار    

اسعد نیا محسن

ارضی محمد  

اشجع مهدی

ابراهیمی محمدرضا

اسکویی اصغر        

آجریان محسن 

اسلامی قلعه دانش داوود

احمدی علی اصغر   

امینی بدخشان علی            

ایزدپناه احمد

الحاق حبیب              

آذرنگ محمدمهدی     

ابوتراب دکتر

ابراهیمی حسن  

اخگر حمید

اسماعیلی مجتبی  

آقاجانی صادق

اسکندری منوچهر

اشرفی مسعود

اسکندانی علیرضا   

 اسماعیل پور بهرام           

آسیابان حمید

(ب)

بابائی  ابراهیم  

بختیاری  داوود

بدر  رحیم  

بخشی زحمتکش  احمد

بابائی  صادق       

بختیاری مرتضی   

بیات ایرج

باباجانی  علی    

بختیاری شهربا نو  

بیاتانی  حسین

بابائی  غلامرضا        

بختیاری  ایرج  

بیاتانی عباس

بابازاده کیومرث 

بختیاری همایون

بیاتانی  فریدون

باقریه  محسن      

بخار پیشه مهدی 

بیگلر بیگی جعفر

باقرآبادی  رضا  

بیابانی کامران

باستان  رضا            

بلوری ناصر  

بیگدلی  برآورده  داوود 

بنا کننده ناصر            

بیر جندی  امیر

برادران خسروشاهی  محمد  

به نیا  امان الله

بردیان ماشاالله     

بهدادنیا  جعفر

بهزادی  محمد

بشر دوست  اکبر  

بهرامی  حاج نقی

بزیون  اسماعیل        

بهرامی  قاسم

برخوردار خسرو      

بهرامی  کریم

برخوردار  هوتن       

بهرامی  محمدرضا

برجسته  احمد     

بهرامی  فرهاد

بدلی  هاشم    

بهرامی زاده  وحید

برق لشکری  عزت الله   

بهزادمحمدی  رحیم

بشردوست  لاله       

بنکدار  هادی

بختیاری  قاسم           

بنایی  حسین

(پ)

پادگانه  عباس                  

پاکدامن  سعید  

پاکدل فرد اصغر           

پایوندی  اکبر  

پرتوی حسن        

پورافروز  حبیب الله 

پورشمس آبادی  محمدحسین   

پورحسین  علی     

پورحسینی اصغر            

پوشچی اکبر  

پورطبیب علی              

پورمسلمی  حسین    

پیرنیا  رضا                              

پیل آرام محمدرضا

پیله چی  قاسم 

                                                             
(ث)

ثابتیان  عباس

ثامینه  فاطمه

ثامینه  مهدی            

ثروتیان جاوید

ثمر بخش محمدجواد      

       
(ت)

تاجدار کریم                   

تبریزیان

تاجبخش احمد     

ترکمن  عادل                 

تفقدی نیا  بهرام 

تفرشی  محمدعلی

تفکریان  احمد   

تقوی  تقی

توانا  اکبر

توجه  خسرو

توکل پور  علی

تیبا  ابراهیم

توکل جوزانی علی

تیموری  ملوک

تیموریان منوچهر

(چ)

چاروق چی  عباس

چرخحچیان  هاملت

چشمه قصابانی جلال

چنگیزی هوشنگ

منوچهرچوب محمود

چگینی ریزان

(ج)

جابر انصاری  امیرحسین               

جهانکار  حبیب

جانجانی  ناصر     

جهانبگلو  منوچهر   

جامه شورایی حسین 

 جاوید  بهرام                                                              

جباری ایرج                      

جباری صمد 

جعفری بهمن                              

جعفری غلامعباس 

جمالی اصغر                         

جمالی حسین

جمشیدی علی                         

جلالی  بهرام 

جلالی لو  حسینعلی               

جنگجو  ناصر 

جنگلی  اکبر                               

جوانمردی  اسماعیل

جواهر پور  حسن     

جواهرپور  سعید  

جوکار  ناهید                           

جورابچی علی

جهانبخش پور  حسین      

جمشیدی جحا

(ح)
حاج حسینی حسین    

حمیدی  علی

حاج حسینی  محسن  

حمیدی محمدصادق

حاج زینالدین  محمد   

حیدرپور  ناصر

حاجیان  عبدی    

حیدرپور اکبر

حامدی احمد      

حیدری احمد

حاج وزیری  علی 

حبیبی  عزیز الله     

حیدری  محمدرضا

حسینی عباس    

حیدریان – حشمت الله

حسین شکرایی  مصطفی  

حکیمیان مرتضی

حسنلو  نصرالله

حسینی سعید

حراستی  حسین     

حسین زاده داوود

حجاریان  حمید             حیدرزادگان - اکبر
حقدادی – مهدی                حیدرزادگان - محمد
حقی – بهروز               حجازی – مهدی
حقیقی – ناصر            حسن جانی - قاسم
حکیمی  نرگس       

     حاتمی - محمدحسین
حکیمی- روح انگیزحکیمی – مهرانگیز
حلیمی – محمدحسینحمزه پور - احمد
حکیمیان –علی
(خ)
خاکبیز  محمد      

 خوان یغما  محمد حسین             
خادم – داوود                 خوش دل – رضا                      
خادمی – حمید               خوجائیان – گوتیک                   
خادمی – محمدهادی     

خوشبختی  علی                     
خادم شیروان –علیرضا     خوشه چین – مزدک                 
خازن – حسن                خوشه چین – یدالله                  
خانلری – اسدالله            خندان – احمد                        
خانلری – تقی               خیامی – احمد                      
خانی – محسن             خیر آبادی- حسن                    
خدادادی – امیر           خیری – حبیب الله                   
خدایاری – علی                  خدایاری – محمدرضا                                          
خدایی – فریدون                خسروی – محمد تقی
خضرایی -              -
خلج – عزیز الله                خلدبرین – بهرام                                             
خلیلی – محسن              خلیلی – فرشاد                                              
خلیفه سلطانی – عبدالله              

خواجه زاده حسین                                      
خوشگو – اصغر

(د)
دادفرمای – قاسم             دادور – ایلدار               
دالوند – حسین                 دانشمند - حسین
داوودیان – هامون                                داوودی راد - محمدرضا
دانشگر مقدم – عباس                     

درآوانسیان  روزیک
درویشی – علیرضا                            درودگر خشکجاری - مجید
دریایی – علی                             دزفولی - مرتضی
دزفولی – محمد            

دزفولی  رضا
دزفولی – فرامرز                             دلشادنیک - محمود
دل پیشه – هدایت                              دیبا - کامران
دهرصبح – حسن                 دیانت – ابوالقاسم
(ذ)
ذاکری – محمدحسینذکاوت - محمدسعید
ذوالفقاری - مهدی
(ر)
رابوکی – جلال                 رنجبر – ایرج                             
رادپور – هوشنگ              رنجبران – ؟                               
رادگودرزی – غفار            روئی میاب – محمد                       
رازقی – هرمز                  رهبانی – ناصر                         
راشدی – سید محمود                رهامیان – محمد                         
رحمدل – فرخ                  رهنورد – رضا                           
رحمانی – محمدرضا          رئیس الاطبایی – ایرج                    
رحیمی – رضا                 ریحانی – عباس                           
رحیمی شادباش- حسین       رئوفی – عباس                             
رحمتی – سعید               رئوفی – محمود                            
رحیم پناه  مرتضی     

     ریاحی – نصرت                          
رخت شه – اصلان         

  رستم دبیگ – ناصر                                                       
رشتیان – شکرالله         رضادوست – حسین
رضازاده – رضارضایی – حسین
رضا خانی – یونس                                                   ر
رضایی – فرهادرضوی فر- جواد
رمضانی – محمودرمضانی کپورچایی- سعید
(ز)
زاکاریان – وارطان                         زاهدی – طاهر
زارعی - رضا                         ز
زرافشان – حسنزرخواه – محمد
زرین قلم – حسنزحمت کش - احمد
زکی پور – داوودزند حبیبی - فاطمه
زندی – رسولزندی – مریم
زنده دل – محمودزندیه - جعفر
زیارتی حاملی – محمدباقرزمانیان - محمد
(ژ)
ژاله – علیرضاژیان -
(س)
سرابی خراسانی صادق

سلاحی مصطفی
سلیمانی – حسن سلیمانی – حسن
سرکیسیان – آودسیدی نیا – عباس
سدری – عباس سلطانی – مهدی
سلیم شهابی – محمد هادیسلطان میر احمدی – مجید
سعید کندری – علی اصغر سیدزاده – مجید
سیادتی – سید عباسسادات سرکی – محمد رضا
سمواتی – محسن سیدین – سید غلامحسین
ساعی – خانم سینائیان – گاسپار
سپانیان – سورن سیاحی – حسن
سلطانی – عبدالله خلیفه سعیدی - هادی
سیدین  - ماشاالله سلیم آبادی – محمد
سلیمانی – علی ستایش – محمد رحمان
سعیدی – هاشم سدهی – بهرام
سمنار – اکبر سروران – محمد
ستاری - حسین                                                     ساقیان -مجتبی
(ش)
شجاعی – سعید

شاندیز – افسر
شیخلی چنگیز

شالوم – سلیم
شکرآبی – علی

شریفی – محمد علی
شاهبازی – جلال الدین

شجاعی – ناصر
شهوندی – بهمن

شیرازی – محمد حسن
شهرابی – مصطفی

شفتی – ناصر
شاه سیا احمدرضا

شوشتری – حاج عباس
شهلایی – رضا

شوخباف – صمد
شهریاری راد –رضا

شمس – مرتضی
شیوری – پرویز

شاملو – امیر حسن
شجاع – ناصر

شاه طاهری – عبدالله
شهروه – عربعلی

شهید دخت – محمد
شفاعی – ناصر

شمس خو – سید کاظم
شجاعی – منوچهر

شاه نظری – عبدالله
شعبانی – علی اکبر

شفیعی – مصطفی
شعاعی- محمود

شهیدی – حسین
شیخی – ابراهیم

شجره طوبی – اصغر
شاهین اردکانی –

سعید شادلو – پرویز
شعبانی – داوود شجاعی – جواد
شیر محمد – احمد شمشیری – بابک
شهریاری - محمد حسین شکویی – علی
شکرابی -علی                                                           ش
(ص)
صداقتی  علی اکبر

صالحی مقدم – حسن
صادقی – بیژن صادقی – حسن
صادقی – حسین صدر محلاتی – هادی
صحراکار – مصطفی صالح تهرانی – محمد
صحرائیان – خلیل صنیعی – حجت الله
صفرزاده – مریم صدیقیان – سید حمید
صفری – ابوالفضل صفدری – احمد
صفری – علی صدقی نژاد – سید مهدی
صادقی – سید محمد صفرزاده – حسین
صادقی – منصور صدقیانی – بهزاد
صفریان – بابکن صالحی مقدم – علی
صداقت پیشه – رحیم صالحی – طاهره
صمدی – حمید صفاری – اسماعیل
صنعتی مشهدی – محمد طاهر صحرا نورد – علی اصغر
صباغیان طوس – علی صالحی جم – امیرحسین
صفرزاده – حمید
(ض)
ضرابی – حمید ضریف-
ضیائیان – منوچهر
ضیغمی –حجت الله
(ط)
طالبی مقدم – محمد طاهری – علی
طالوتی – احمد طاهری – علی اصغر
طباخ حقیقی – اصغر طلایی – محمد حسن
طالبی مقدم – حسین طلازاده – مصطفی
(ظ)
ظریف – احمد ظفرتوتونیان – اسماعیل

(ع)
عباسی خلیل

عبدلی – محسن
عزیزی – عبدالحسین علیان – محمد
عرفانیان – فرهاد عیوضی – محمد باقر
عبدالله زاده – عبدالله حمیدعرفانی – مسعود
عادری – قاسم عشقی – حسین
عقیلی – حاج نقی عظیمی – اسماعیل
عظیمی - ابوالفضل
علیمردانی – مرتضی عماد خراسانی – ایرج
عدیلی – حسین عبداللهی – رشید
عبدلی – عسکری – غلامرضا
عارف – رسول علایی – محمد علی
علی اکبری – مظاهر عربی – اکرم
عبداللهی – مجید عزیزی سراجی – علی حسین
علمی – مجید عبداللهی – جواد
عسگری ترکمن – محسن عزیزی سراجی – عبدالحسین
عیسی حاج – حسین علی محمدی – نادر
علی نژاد – عباس عشایری – سعید
عزیزی سراجی – حسین عارف نیا – شاهین
(غ)
غزنوی – حبیب غضنفرزاده – سیامک
غمی لویی – حسن
(ف)
فولادی – محمود

فتوحی  محمود
فیروزبهی – قاسمفیضی- جمشید
فولادی راد – جعفر فلاح نشادی – محمد حسین
فروزان – جلال فریفته – ماشاالله
فرضی – علی محمد فرضی – علی دوست
فرزانه – مصطفی فوقانی – هادی
فکر آزاد – منوچهر فولادی – غلامعلی
فولادی – محمود فلاح صفا – ناصر
فاضل خورشیدی – محمد باقرفاخوریان – ایشخان
فرهنگ – حسن فخاری نژاد – محمد قاسم
فرحناکیان – محسن فرخ نیا – عبدالحمید
فرهنگ نژاد – مهدی فتاحی – امیر
فدوی – محمد هادی فاطمی زاده – علی
فرخ منش – کامبیز فرازمند – نادر
فرخی – حبیب فلسفی – نصرالله
(ق)
قالخی – احمد قالیباف – فریدون
قاسمی – سید محمد کاظم قلیچ خانی – امیر
قبادی – مصطفی قدم خیریان – فهیمه
قاسم خانی – ناصر قدیری نیا – محمدرضا
قلیچ خانی – قرابی – محمدرضا
قاسمی – علی اصغر قربانی – محمد
قربانی پیمانی – علی                                               قانعی - احمد
(ک)
کرباسی  صادق

کوهکن – نصرت
کوهکن – فرخ

کفاش رضا
کمالی طه – ایرج کلانی – حسین
کبیر – حسین کرمی – الله کرم
کریمی – کشاورز – محمدرضا
کامرانیان – نصرالله کوشش گران – احمد
کاظمی – مصطفی کریم خان زند – فتح الله
کمپانی – عبدالله کهقویی – رضا
کاکا افشار – احمد کریمی – رحمان
کربلایی قدیر – مهدی کرمانی – رضا
کریمی – سید رضا کمال پرور – احمد
کاظم آبادی نجف آبادی – مهدی کیانی – اصغر
کیانی – امید کریمی – مجتبی
کیان – امیر کاشانیان – مرتضی
کشاورز – محمد
(گ)
گلستانی نژاد – تقی گلابی – احمد
گیلان پور – کاظم گارسچی – ناصر
گلناز – محسن گلی جان – بهرام
(م)
مریخی  علی اصغر

محمدی فر  داوود
میرزایی – رضا مقدم – پروین
محمدی – امیر مهدی زاده – حسین علی
معماریان – کاظم محمدی – عباس
مصطفی زاده – حسن محمدی - سعید
مصطفی زاده – محمدرضا میرعمارتی – میرابوالحسن
ملک زاده – اصغر مخبری – هاشم
مجرب – منصوری – رحیم
مسیح تهرانی – علیرضا مسیر پور – محمد
مقدم  فرامرز

مظاهری – مرتضی
محمد پور – علی مکری – مهدی
مرتضوی – محمود مرعشی –
مهدی زاده – مختار میناسیان – گیغام
مارکاریان- امیل مجیدی – اشرف
معرفت – احمد     مبارکی - محمود
(ل)
لطفی – همت الله لطیفی – رضا
لطفی – شکور لرزاده – محمد ابراهیم
لسان – کریم لطیفی – رسول
لیاهی – رضا لرزاده – محمد اسماعیل
لقمانی – کریم لشگری – محمدرضا
(ن)
نظر  مرتضی

نظر – حسین
نوری – نصرت الله نوری – محسن
ناژداکی – فریبرز نظام دوست – جواد
نیک پی – نادر نوروز - حسین
نشاط روح – علیرضا

نادی دخت آهاری حیدر
نجاحی – یوسف نعمتیان – جواد
نعلبندیان – احمد نجفی – جعفر
نقویان – نیک منش – حسن
نقدی – رسول نصودی – محمد حسن
نخعی – محمود نخعی – سیروس
نیک نفس – احمد نجاح – فریدون
نجات غفاری – مهدی ناصحی – بهمن
نوتاش – ابراهیم نظر – محمد
ناژداکی – فریبرزناژداکی – فرزین
نظریان – محمود (افغان)

نورمحمدی – مهدی
(و)
وخشوری – احمد والی گذار – ابراهیم
وحدتی ارده – محمود ولدآبادی –
ورزم – علیرضا والانژاد – فریدون
ولایتی – محمد والی زادگان – حسین
وجدانی گلهی – حسین ورزیاری – احمد
وزیری -علی
وسکانیان – آرائیک وجدانی – حسین
وکیلی – حمیدرضا وکیل زاده – داوود
(ﻫ)
همایون صادقی – احمد هژیری – حسین
هندی – یوسف هاشمی – یدالله
هامان – حسن هامان – اصغر
هاکوپیان – بارویر هدایت – غلامحسین
هنرور – اسماعیل هندی – حسین
هاشمی – سید احمد هاشمی – محمدتقی
هاشمیان – سید علی                                               هیزمکار - حسین

(ی)
یزد آبادی – سهیلا یوسفی – بهرام
یله – حسین یوشی – مصطفی
یوسفی – احمدرضا یزدانی – ایرج
یعقوبی زمانی – محمود یحیایی – عبدالباقی
یوسفی -