جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

انتخاب کارگروه فنی جشنواره دیواره نوردی یافته

 

انجمن کوه نوردان ایران در راستای برگزاری جشنواره دیواره یافته شهرستان خرم آباد آقایان:

1-حسین هیزم کار

2-حسین عباس نژاد

3-حسن گرامی

4-امین پیل آرام

5-فرشاد میجوجی

6-آرش دوستاریان

رابه عنوان کارگروه فنی این دوره از جشنواره مذکور انتخاب نموده تا با توجه به موقعیت دیواره مذکور در نظر دارندتصمیمات لازم را

اتخاذ نمایند.

 

alpineclub_iran@

instagram.com/alpineclubofiran