جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

                        

 


                        

 


                       

 


                        

 


                           

                         

 


 


                           


                         

 

 


                      

 
 

 

 

 

 

 

اولین صعودزمستانی دیواره آزادکوه توسط تیم انجمن کوه نوردان ایران-زنجان

 

قله آزادکوه که به نام شاهزاده کج گردن نیز خوانده می شودباارتفاع 4370 متریکی ازبلندترین وهمچنین زیباترین

قلل البرز مرکزی است که همواره مورد توجه بسیاری ازکوه نوردان قراردارد.

مسیرهای مهم صعودبه این کوه مسیر های وارنگه رود،نسن وکلاک می باشندکه از روستاهایی به همین نام

قابل دسترسی هستند.درانتهای یال های شرقی وغربی آن دوگرده سنگی وزیبا تاستیغ قله کشیده شده و

تلاش ها وصعودهایی روی آن هاصورت گرفته است.دررخ شمالی آن اما دیواری سراسری وجذاب کشیده شده

است.این دیواره دربلندترین نقاط(قسمت های غربی)نزدیک به 500متر(ازپای دیواره تاقله)طول دارد.تاکنون در

زمستان صعود نشده بود.

امسال تیمی 5نفره از انجمن کوه نوردان زنجان به سرپرستی "محسن سعیدزاده"توانستنداین دیواره رادرزمستان

صعود کنند.

نفرات تیم:


همزمانی محتوا