آیین نامه ها

آیین نامه کار گروه نمایندگی ها


مقدمه :
کارگروه دفاتر نمایندگی به منظور تسهیل ارتباط تشکیلاتی ما بین انجمن کوهنوردان ایران و دفاتر نمایندگی هاا واود
در سراسرکشور طبق مواد 3 و 4 اساسنامه براساس این آئین نامه تشکیل گردیده است.
بخش اول ( ارکان کارگروه دفاتر نمایندگی
ماده 1 : هیئت مدیره از بین وود ویا اعضاء فرد با صلاحیت و آگاه به اهادا و اساسانامه و ااوابن انجمان را بعناوان
مسئول کارگروه دفاتر نمایندگی انتخاب می نماید.
تبصره 1 : رئیس هیئت مدیره ویا نماینده ایشان عضو این کارگروه می باشد
بخش دوم ( اهداف کارگروه دفاتر نمایندگی
ماده 2 : پیگیر جهت اجرا اهدا مواوع ماده 3 آئین نامه دفاترنمایندگی
ماده 3 : ارتقاء کیفی و کمی دفاتر نمایندگی
ماده 4 : گسترش تعامل سازنده دفاتر نمایندگی با تشکیلات مرکز انجمن
بخش سوم ( وظایف کارگروه دفاتر نمایندگی
: ماده 5 وظایف کارگروه دفاتر نمایندگی با توجه به ماده 3 دفاتر نمایندگی بشرح زیر بیان می گردد .
بند 1 : تعامل سازنده با سایر کارگرو ها در جهت تحقق اهدا انجمن
بند 2 : کمک و همکار با کار گروه آموزش و پژوهش انجمن بارا برگازار دوره هاا آموزشای تخممای مادیریت
اجرایی جهت هیئت ها اجرایی دفاتر نمایندگی
بند 3 : کمک در برگزار همایش ها فملی و سالانه و کلاس ها علمی و کارشناسی باا هیئات هاا اجرایای دفااتر
نمایندگی و همکار کارگروه روابن عمومی انجمن در سراسر دفاتر نمایندگی ها کشور
بند 4 : شرکت درجلسات دفاتر نمایندگی در کلیه دفاتر و یا معرفی نماینده تام الاوتیاردر این جلسات
بند 5 : شناسایی و استفاده از ظرفیت نمایندگی ها در راستا پیشبرد اهدا انجمن طبق اساسنامه آن
بند 6 : پی گیر نشست ها دفاتر نمایندگی و دریافت صورتجلسات آنها و رهنمودها لازم
بند 7 : پی گیر و دریافت گزارش برنامه ها اجراء شده و پاسخگویی دروواست ها آنها در چارچوب اساسنامه
بند 8 : پیگیر صورت ها مالی شش ماهه وسالانه و دریافت آن قبل از تاریخ انقضاء سال مالی
بند 9 : ابلاغ و پیگیر مموبات هیئت مدیره انجمن در وموص فعالیت نمایندگی
بند 11 : کمک در تهیه و تدوین برنامه ها دفاتر نمایندگی و همچنین کمک در حل مشکلات احتمالی پیش رو برا هار
نمایندگی
بند 11 : کمک و تبلیغ در جهت راه انداز دیگر دفاتر نمایندگی در شهرهایی که دفتر نمایندگی وجود ندارد
بند 12 : دریافت نظرات و پیشنهادات مسئولین دفاتر در وموص سیاست ها و عملکرد دفتر مرکز و پاردازش و انتقاال
به هیئت مدیره
بند 13 : تلاش برا ایجاد ارتباط بین نمایندگی ها منطقه جغرافیایی همجوار به جهت بهاره گیار از ظرفیات و تاوان
همدیگر
بند 14 : شناوت ظرفیت ها آموزشی دفاتر و اعلام آن به کارگروه آموزش و پژوهش برا بکارگیر در سطح کشور
ماده 6 : این آئین نامه در 3 بخش ، 6 ماده ، 14 بند و 1 تبمره تهیه و تدوین شده و پس از تمویب مجمع عماومی لازم
الاجراء می باشد. دریافت آیین نامه

آیین نامه دفاتر نمایندگی

مقدمه :
انجمن کوهنوردان ایران به منظور تسهیل ارتباط تشکیلاتی با سایر اعضای خود در سراس ر کش ور ) م اد ۴ اساس نامه و
۲۲ هی ا نظ ار /۸۹/ دستورالعمل نحو تاسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای م رد نه اد مص و ۵۹۱۱
کشور ( بر اساس این آیین نامه اقدا به تشکیل دفاتر نمایندگی در شهرستانها ) می نماید .
بخش اول : ارکان دفاتر نمایندگی
ماده ۱ : در شهر هایی که یک یا چند نفر از اعضای انجمن ، درخواست تاسیس دفتر نمایندگی را داش ته باش ند ، هیئ ت
مدیر یک نفر را به عنوان نمایند در آن شهر معرفی می کند .
بند ۱ : این فرد برای مد حداکثر سه م ا اق دا ب ه عض و گی ری از طری دع و از اف راد و باش ااهها و گ رو ه ای
کوهنوردی خواهد کرد .
بند ۲ : بعد از زمان مقرر ، اعضای انجمن در آن شهر )حداقل ۸ نفر ( جلس ه ای را تش کیل داد و هی ا اجرای ی دفت ر
نمایندگی را که شامل حداقل سه نفر خواهد بود با رای مستقیم و مخفی با حضور مسئول کارگرو شهرستانهای انجمن و
یا نمایند تا الاختیار ایشان برگزار خواهد کرد .
بند ۳ : هیئت اجرایی باید حداکثر تا دو هفته پس از انتخابا ، نخستین نشست خود را تشکیل دهد و از میان خود ی ک
نفر را بعنوان رئیس ، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار را معرفی نم ود و ب ه هم را صورتجلس ه مجم و لیس ت کلی ه
اعضای خود را به دفتر مرکزی انجمن اعلا کند .
تبصره ۱ : نمایند منتخب انجمن پس از انتخابا هیئت اجرایی و تعیین رئ یس دفت ر نماین دگی ، مس ئولیتی نخواه د
داشت .
تبصره ۲ : عزل رئیس دفتر نمایندگی در حیطه اختیارا هیئت مدیر انجمن می باشد .
ماده ۲ : هیئت مدیر انجمن پس از اخذ گزارش کار گرو نمایندگی ها و موافقت استانداری و یا فرمانداری منطقه م ورد
درخواست نمایندگی و تاثید انتخابا طب بند ۴ دستورالعمل نحو تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی تشکلهای مرد نه اد
و اخذ موافقت ، نسبت به صدور حکم رئیس دفتر نمایندگی اقدا خواهد کرد .
تبصره ۱ : در صورتیکه هیئت مدیر انجمن به هر دلیلی صدور حکم نمایندگی را صلاح ندانند ، بای د ح داکثر ت ا ۲ م ا
پس از دریافت مدارک هیا اجرایی ، نظر خود را کتبا به رئیس هیئت اجرایی شهرستان اعلا کند .
تبصره ۲ : هیئت اجرایی منتخب ، ح دارد اعتراض خود را در صور عد صدور حکم نمایندگی ، ب ه بازرس ی انجم ن
اعلا نماید .
بخش دوم : اهداف دفاتر نمایندگی
ماده ۳ : اجرای اهداف موضوع ماد / اساسنامه و ماد ۴ دستورالعمل نحو تاسیس شعب و دف اتر نماین دگی تش کلهای
مرد نهاد استان و یا شهرستانی که در آن مجوز فعالیت دارد .
بخش سوم : اختیارات و وظایف دفتر نمایندگی
ماده ۴: کلیه اموری که بصور کتبی از سوی انجمن کوهنوردان ایران با توجه به اهداف آن ابلاغ می شود
ماده ۵ : دفتر نمایندگی دارای ماهیت سیاستاذاری و تصمیم گیری نبود و صرفا بعنوان یک نهاد اجرایی عمل می کند
و مجری طرحها و برنامه های ابلاغی هیئت مدیر انجمن است .
تبصره ۱ : دفتر نمایندگی برای اجرایی کردن طرح ها و پروژ های خاص نیازمند اخذ مجوز از هیئت مدیر انجمن ب ود
و با کمک و یاری انجمن این طرح ها و پروژ ها قابل اجرا خواهد بود .
ماده ۶ : نظار بر فعالیت و عملکرد مالی و اجرایی دفتر نمایندگی بر عهد کار گرو دفاتر نمایندگی و در نهایت هیئ ت
مدیر و بازرس انجمن خواهد بود .
ماده ۷ : ارائه گزارشا نشست های ماهانه ، فصلی ، شش ماهه و سالانه ب ه ک ارگرو دف اتر نماین دگی و هیئ ت م دیر
انجمن جهت درج در نشریا و رسانه های مختلف به دفتر انجمن با کمک و همکاری کارگرو روابط عمومی
ماده 8 : دریافت ح عضویت و کمک های مردمی طب مصوبا مجم و ماد ۲۲ اساسنامه
ماده 9 : برگزاری نشست ها ، همایش های علمی و فرهنای و کنفرانسها در چارچو اه داف انجم ن ب ا اخ ذ مج وز از
هیئت مدیر
ماده 10 : دفاتر نمایندگی موظف هستند گ زارش عملک رد م الی و اجرای ی س الانه را ب ه دفت ر انجم ن و هی ا نظ ار
فرمانداری منطقه خود ارائه نمایند و در مقابل هیئت مدیر و هیئت نظار فرمانداری پاسخاو خواهند بود .
ماده ۱۱ : فعالیت اعضای هیئت اجرایی دفتر نمایندگی افتخاری است
ماده ۱۲ : کلیه دارائیهای دفتر نمایندگی مشمول مواد ۲۲ و ۲۴ اساسنامه خواهد بود
ماده ۱۳ : این آئین نامه در ۲ بخش ، ۲۲ ماد ، ۲ بند و ۸ تبص ر تهی ه و ت دوین ش د و پ س از تصویب آن در
مجم عمومی انجمن کوهنوردان ایران لاز الاجرا خواهد بود .

دریافت آیین نامه

آیین‌نامه (داخلی) کارگروه باشگاه‌های کوهنوردی انجمن کوهنوردان ایران

ماده اول: تعریف

این کارگروه با تصویب هیئت مدیره انجمن کوهنوردان ایران بنابر نامه شماره 97110 مورخ 1397/08/30 که مشتمل است از باشگاه‌های کوهنوردی مجاز که از اعضای حقوقی انجمن محسوب می‌شوند، تشکیل می‌گردد. مدیران باشگاه‌ها در انجمن کوهنوردان ایران با محوریت اهداف همسو با انجمن مبادرت به فعالیت در این کارگروه به شرح مرقوم در مواد و بندهای این آیین‌نامه خواهند نمود.

ماده دوم: اهداف

هدف از تشکیل این کارگروه که بر اساس بند 4 ماده 2 اساسنامه انجمن شکل گرفته، ایجاد ارتباط و همبستگی صنفی بین باشگاه‌های کوهنوردی و اقدام در جهت  تاسیس نهاد یا تشکل صنفی رسمی باشگاه‌های کوهنوردی یا استفاده از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری انجمن کوهنوردان ایران می‌باشد.

هدف دیگر این کارگروه یاری رسانی تشکیلاتی با اهداف انجمن است تا با کمک  نیروی انسانی باشگاه‌های کوهنوردی، انجمن بتواند به عنوان بزرگترین سازمان مردم نهاد کوهنوردی کشور در چهارچوب اهداف خود به فعالیت‌های گوناگون ستادی، فرهنگی، زیست محیطی، ورزشی و غیره در سطح کشور بپردازد.

ماده سوم: سازوکارهای اجرایی این کارگروه

بند 1: تشکیل جلسات در حال حاضر هر دو هفته یک بار در محل دفتر انجمن کوهنوردان ایران که با حصور حداقل دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و ممکن است در آینده تغییر یابد.

تبصره 1: حضور مستقیم مسئولین باشگاه‌ها در این جلسات الزامی است. ولی چنانچه به هر دلیلی این امر میسر نشد، نماینده تام‌الاختیار ایشان با هماهنگی قبلی می‌تواند در این جلسات حضور یابد.

تبصره 2: اعضای تشکیل دهنده این کارگروه در بدو تاسیس، 13 باشگاه هستند که اسامی آنها در انتهای این آیین‌نامه ذکر خواهد شد.

تبصره 3: در هر زمان می‌توان به تعداد باشگاه‌های رسمی این کارگروه اضافه نمود.

تبصره 4: باشگاه‌های جدید می‌توانند تقاضای عضویت خود را همراه با کپی پروانه فعالیت به دفتر انجمن کوهنوردان ارسال نمایند.

بند 2: تشکیل گروه تلگرامی اعضا با عنوان «کارگروه باشگاه‌های کوهنوردی انجمن کوهنوردان ایران» که به مسئولیت مدیر کارگروه صورت جلسات و موضوعات مرتبط در آن منتشر می‌شود.

تبصره 5: در صورت لزوم می‌توان از آرشیو کاغذی صورت جلسات نیز بهره‌مند شد.

تبصره 6: در صورت تمایل اعضا می‌توان کانال تلگرام عمومی این کارگروه را نیز راه‌اندازی نمود.

تبصره 7: مسئولیت این کارگروه پس از انتخاب توسط اعضای کارگروه رسما از سوی انجمن به وی اعطاء می‌شود.

تبصره 8: مسئولیت این کارگروه بطور چرخشی در بین مدیران باشگاه‌ها و یا رای آنها مشخص خواهد شد.

بند 3: همسان سازی قوانین عمومی و اجرایی باشگاه‌های کوهنوردی در این کارگروه

بند 4: اظهارنظر، اتخاذ تصمیم و پیشنهاد جمعی و صنفی، به اخبار مهم و حوادث و دستورالعمل‎‌‌ها و طرح درس‌های آموزشی و همچنین قوانینی که از سوی سازمان‌های زی ربط به باشگاه‌های کوهنوردی، ابلاغ می‌گردد. (پس از تصویب در هیئت مدیره انجمن)

تبصره 9: کلیه نامه‌ها و احکام این کارگروه با امضای رئیس و مهر انجمن کوهنوردان و یا سربرگ رسمی خواهد بود.

بند 5: انعکاس کلیه صورت‌جلسات علنی و تصمیمات جمعی این کارگروه پس از تصویب در هیئت مدیره انجمن کوهنوردان در فضاهای مجازی و حقیقی کوهنوردی

بند 6: سعی و کوشش اعضا کارگروه جهت حضور در مجامع و نشست‌های ماهانه و فصلی انجمن کوهنوردان ایران و ترغیب و تشویق عضویت داوطلبانه اعضای باشگاه متبوع خود در انجمن کوهنوردان ایران

بند 7: تقسیم کارهای اجرایی در مواقع لزوم توسط مسئول کارگروه در بین اعضاء

بند 8: این کارگروه به عنوان تشکل صنفی باشگاه‌ها محسوب می‌شود که در صورت نیاز در آینده می‌تواند نسبت به تاسیس اختصاصی صنفی آن، از وزارت کشور و یا هر سازمان دولتی دیگر درخواست نمود.

این آیین‌نامه با 3 ماده، 8 بند و 9 تبصره در دو نسخه، در تاریخ 7/11/97 به امضای کلیه اعضاب محترم و ریاست محترم هیئت مدیره انجمن کوهنوردان ایران رسید.

آیین‌نامه پیشکسوتان

جامعه کوهنوردی ایران به داشتن پیشکسوتانی چونان گیلان پورها، رحمدل‌ها، کتیبه‌ای ها، خاکبیزها و
نوروزی‌ها به خود می‌بالد.

1 -تعریف: پیشکسوت فردی است شهره در اخلاق و منش و خبره در کاریا حرفه یا ورزش.
باچنین تعریفی پیشکسوت جامعه کوه نوردی علاوه بر داشتن اخالق و رویه نیکو لزوما بایستی دارای پیشینه
مفید و موثر در زمینه‌های اجرایی، آموزشی ومربیگری، مدیریتی وهمچنین فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و
زیست محیطی بوده و دارای سن متناسب این کسوت (50سال برای مردان – 45سال برای زنان) باشد.
2 -هدف: هدف از تشکیل این کارگروه ایجاد امکان بهره‌برداری از اندوخته تجربی و دانش پیشکسوتان به
مثابه سرمایه‌های معنوی جامعه کوهنوردی کشور برای آموزش، مشاوره و هدایت جوانان ورزشکار عرصه
کوهنوردی و صعودهای ورزشی است. و مقدم بر آن تقدیر و تجلیل از جایگاه پیشکسوت در جامعه.
3 -تشکیلات و رئیس کارگروه: از آنجا که این کارگروه بخشی از تشکیلات انجمن محسوب می شود، رئیس
و اعضای آن به پیشنهاد هیات مدیره انجمن، از بین اعضاء رسمی و داوطلب و نیز مناسب این کار، انتخاب
می شوند. محل کار و استقرار کارگروه دفتر انجمن خواهد بود.
4 -وظایف کارگروه: اهم وظایف کارگروه به شرح زیر است.
4-1-ایجاد بانک اطلاعاتی از پیشکسوتان شهر، استان و کشور.
4-2-انجام مصاحبه با پیشکسوتان جهت تهیه شرح حال (بیوگرافی) شایسته و مستندات کافی از آنان با تهیه و
گردآوری عکس، فیلم و اسلاید.
4-3-برنامه ریزی جهت برگزاری نشست‌ها و همایش‌هایی به منظور انتقال تجارب و تجلیل از پیشکسوتان
با هماهنگی کامل با گروه‌ها و باشگاه‌های کوهنوردی.

4-4 -برنامه‌ریزی جهت تماس های هفتگی، ماهانه و دوره‌ای با پیشکسوتان و اطلاع‌رسانی همه جلسات و
نشست‌های عمومی انجمن به آنان و نیز دیدارهای حضوری با هماهنگی و توافق آنان جهت کسب اطلاع از
حال و شرایطشان.
4-5-ارائه گزارش ماهانه از پیشرفت کارهای کارگروه به دبیر انجمن و نیز شرکت در جلسات ماهانه و
فصلی مشترک کارگروه‌های انجمن.
5 -اسناد – مستندسازی: کارگروه موظف به تهیه فرم‌های مصاحبه و ثبت اطالعات و جمع آوری مستندات
مربوطه و نیز بازنگری و به روز ساختن آن و ارائه به مرکز آرشیو و اسنادفنی انجمن جهت نگهداری از آن
وهمچنین ارائه نسخه‌ای از موارد از پیش تعیین شده به مسئول سایت جهت بارگذاری است.
6 -دوره فعالیت کارگروه: متناسب است با دوره عملکرد هیات مدیره هر دوره.
این آیین‌نامه در 6 بند در خرداد ماه 1392توسط کارگروه پیشکسوتان تهیه و تدوین گردید و به تایید و
تصویب هیات مدیره رسید.

دکمه بازگشت به بالا