اساسنامه

فصل دوم: ساختار

ماده ۱۱: ارکان انجمن عبارتنداز: ۱ مجمع عمومی – ۲ هیئت مدیره – ۳ بازرس

ماده ی ۱۲: مجمع عمومی موسس، همان هیات موسس بوده و وظایف ذیل را داراست:

۱- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس

۲- تهیه طرح اساسنامه وتصویب آن

۳- انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضا بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم در بار دوم با حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

ماده ۱۳: مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی سالانه در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ (ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضا در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا، مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید تشکیل می گردد.

تبصره ۳: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد.

تبصره ۴: روزنامه کثیرالانتشار برای درج آکهی ها روزنامه ابرار می باشد.

ماده ۱۵: وظایف مجمع عمومی عادی:

۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)

۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها)

۳- تعیین خط مشی کلی انجمن

۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادها ی هیات مدیره

۵- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها

۷- عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان

۸- تعیین حق عضویت

۹- تصویب انتشار نشریه

ماده ۱۶: مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرای زیر تشکیل خواهد شد:

۱- با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس

۲- با درخواست یک پنجم اعضا در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدعت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رای دارند، تشکیل می گردد.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷: وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱- تصویب تغییرات اساسنامه

۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال

۳- تغییر در میزان سرمایه

۴- انحلال قبل از موعد

۵- هرگونه تغییر در ماهیت

ماده ۱۸: مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۱: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲: رئیس هیات مدیره رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.

تبصره ۳: مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

ماده ۱۹: هیات مدیره:

انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره ۱: جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هریک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۴ جلسه متوالی یا ۸ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۳: دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل ۷ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد

ماده ۲۰: در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضا اصلی شود و ورود اعضا علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده ۲۱: هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی ۱ بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۲: اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب ریئس ویک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات انها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضا خواهد رسید مشخص می نماید.

تبصره ۱: هیات مدیره موظف است پس از تعیین سمت ها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج از خود یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

تبصره ۲: مدیر عامل نمی تواند در عین حال ریئس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی.

تبصره ۳: هیات مدیره در هرموقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.

تبصره ۴: هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نمایید.

ماده ۲۳: هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد اعضا هیات مدیره برای دو دوره متوالی بلا مانع است.

ماده ۲۴: هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات ان در چار چوب اساسنامه به شرح زیر میباشد.

حفظ حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد.

همچنین هیات مدیره موظف است ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان بر گزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدورپروانه اعلام نماید.

تبصره ۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضا است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره ۲: هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدام نماید.

ماده ۲۵: انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رای کتبی و برای مدت یکسال انتخاب می گردند .انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.

ماده ۲۶ : اشخاص زیر نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند.

۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند.

۲- مدیران و مدیر عامل انجمن.

۳- اقر بای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

۴- همسر اشخاص مذکور دربند ۲.

ماده ۲۷: وظایف بازرس به شرح زیر است:

۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.

۳- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

۴- اظهار نظر کتبی در باره صحت صورت دارایی ،عملکرد ومطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.

۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شر کت نماید.

ماده ۲۸ : بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده ۲۹: هیات مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین ها از سوی مجمع عموی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده ۳۰: مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد.

تبصره ۱:عزل مدیر عامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره ۲: دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسولیت هیات مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره ۳: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای ریئس هیات مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده ۳۱: مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئو لیت های ذیل می باشد.

۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات وبا تصویب هیات مدیره

۳- نگهداری دارایی، اموال، حساب ها، اسناد و دفاتر موسسه

۴- اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد.

۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی

۶- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی

۷- تهیه پیش نویس ایین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره

۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی

۹- پیشنهاد برگذاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیات مدیره

۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به مدیر عامل محول شده یا بشود.

ماده ۳۲: حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیات مدیره تعیین می شود.

در صورتی که مدیر عامل از اعضای هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

برگهٔ قبلی 1 2 3برگهٔ بعدی
دکمه بازگشت به بالا