اساسنامه

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه 

ماده ۳۳: بودجه انجمن از طریق ذیل تامین می شود.

الف- هدیه،اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی.

ب- وقف و حبس.

پ- وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و آئین نامه.

ت- حق عضویت در سازمان

ماده ۳۴: انجمن مکلف است در آمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن موظف به ارایه آن است.

تبصره ۱: هیات مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمد های حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها و مکاتبات دردفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

تبصره ۲: سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود. کلیه مدارک، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

تبصره ۳: مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیر عامل صورت می پذیرد.

تبصره ۴: مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۵: هیات مدیره مکلف است هر گونه تغییریا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و در نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده ۳۶: هیات مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۳۷: انجمن دارای سر برگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن ان با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیات مدیره مکلف است نمونه سر برگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.

تبصره: هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسولیت قانونی دارد.

ماده ۳۸: انحلال: در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول، دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند.

هیئت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره ۱: مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، وا گذار نماید.

تبصره ۲: تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۳: هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره ۴: مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت ها ارائه نماید.

ماده ۳۹: چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده ۴۰: به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تاسیس و فعالیت سازمان های مردوم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۱: این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۳۴ تبصره در جلسه مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۹۷ مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید.برگهٔ قبلی 1 2 3
دکمه بازگشت به بالا